XVI DOLNOŚLĄSKI TURNIEJ WARCABOWY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 REGULAMIN

XVI OTWARTEGO DOLNOŚLĄSKIEGO TURNIEJU WARCABOWEGO

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I CELE:

 • Popularyzacja gry w warcaby wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 • Aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach sportowych.
 • Ukazywanie efektów pracy rewalidacyjnej z uczniami o specjalnych problemach edukacyjnych.
 • Integracja młodzieży z placówek specjalnych.
 • Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników oraz drużyn.

 

II ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach
 • Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy
 • Miejski Dom Kultury w Świebodzicach

 

III TERMIN I MIEJSCE:

 • 20.XI.2014r, rozpoczęcie rozgrywek godz. 930
 • Miejski Dom Kultury w Świebodzicach ul. Wolności 13

 

IV WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Prawo gry w turnieju mają uczniowie szkół specjalnych posiadający ważną legitymację szkolną.
 • W turnieju biorą udział reprezentacje placówek w składzie: 3 uczniów Szkoły Podstawowej  i 3 uczniów Gimnazjum lub Szkoły Przysposabiającej do Pracy ( w składach  mogą być sami chłopcy, same dziewczynki lub skład mieszany np. dziewczynka z chłopcami). Reprezentacje szkół wspólnie tworzą sześcioosobową drużynę.
 • Zgłoszenia imienne należy przesłać do 17.XI.2014r. na adres:

Zespół Szkół Specjalnych

ul. Sienkiewicza 30

58-160 Świebodzice

tel/fax 74 665-50-81

Przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko nauczycieli przygotowujących

zawodników do turnieju.

 

V PROGRAM:

•920-930 otwarcie zawodów

•930-1230 rozgrywki

•1240- 1300zakończenie zawodów i rozdanie nagród

 

 

 

 

 

VI NAGRODY:

 

 • Zwycięzcy indywidualni w kategorii Szkół Podstawowych i kategorii Gimnazjów za I, II, III miejsce otrzymają dyplomy, medale i nagrody rzeczowe.
 • Trzy pierwsze drużyny otrzymają puchary i dyplomy.

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 • System rozgrywek zostanie ustalony po nadesłaniu zgłoszeń.
 • Wariant gier będzie zależny od ilości zgłoszeń.
 • Gry będą prowadzone według międzynarodowych zasad gry w warcaby.
 • Wszelkie sprawy interpretacji regulaminu oraz sprawy związane z rozgrywkami wynikłe w trakcie trwania zawodów rozstrzyga sędzia główny oraz organizatorzy.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ORGANIZATORZY