XV OTWARTY DOLNOŚLĄSKI TURNIEJ WARCABOWY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN
XV OTWARTEGO DOLNOŚLĄSKIEGO TURNIEJU WARCABOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I CELE:
 Popularyzacja gry w warcaby wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 Aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach sportowych.
 Ukazywanie efektów pracy rewalidacyjnej z uczniami o specjalnych problemach edukacyjnych.
 Integracja młodzieży z placówek specjalnych.
 Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników oraz drużyn.

II ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY:
 Powiatowy Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach
 Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy
 Miejski Dom Kultury w Świebodzicach

III TERMIN I MIEJSCE:
 20.XI.2013r, rozpoczęcie rozgrywek godz. 930
 Miejski Dom Kultury w Świebodzicach ul. Wolności 13

IV WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Prawo gry w turnieju mają uczniowie szkół specjalnych podstawowych i gimnazjum, posiadający ważną legitymację szkolną.
 W turnieju biorą udział reprezentacje placówek w składzie: 3 uczniów Szkoły Podstawowej i 3 uczniów Gimnazjum ( w składach mogą być sami chłopcy, same dziewczynki lub też skład mieszany np. dziewczynka z chłopcami). Reprezentacje Szkoły Podstawowej + Gimnazjum tworzą drużynę.
 Zgłoszenia imienne należy przesłać do 15.XI.2013r. na adres:
Powiatowy Zespół Szkół Specjalnych
ul. Sienkiewicza 30
58-160 Świebodzice
tel/fax 74 665-50-81
Przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko nauczycieli przygotowujących
zawodników do turnieju.

V PROGRAM:
9.20-9.30 otwarcie zawodów
9.30-12.30 rozgrywki
12.40- 13.00 zakończenie zawodów i rozdanie nagród

VI NAGRODY:
 Zwycięzcy indywidualni w kategorii Szkół Podstawowych i kategorii Gimnazjów za I, II, III miejsce otrzymają dyplomy, medale i nagrody rzeczowe.
 Trzy pierwsze drużyny otrzymają puchary i dyplomy.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 System rozgrywek zostanie ustalony po nadesłaniu zgłoszeń.
 Wariant gier będzie zależny od ilości zgłoszeń.
 Gry będą prowadzone według międzynarodowych zasad gry w warcaby.
 Wszelkie sprawy interpretacji regulaminu oraz sprawy związane z rozgrywkami wynikłe w trakcie trwania zawodów rozstrzyga sędzia główny oraz organizatorzy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ORGANIZATORZY