RODO


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest  Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 15, 53-011 Wrocław kontakt 71/ 339 79 15
  e-mail: dzlzs@lzs.info.pl.pl
 2. Osobą odpowiedzialną za Ochronę Danych jest Andrzej Cywiński. Kontakt   możliwy jest telefonicznie 605 060 348, osobiście w siedzibie DZ LZS we Wrocławiu.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji usług.
 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, niezbędne do  realizacji zadań  zgodnie z ustawą  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875,poz.2232, z 2018r. poz.130) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych(Dz.U.  z 2017r. poz.2077).
 5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do zrealizowania usługi. Ponadto przechowywane będą w celach archiwalnych w okresach wymaganych przepisami prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadań statutowych .
 7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania
  od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. DZ LZS nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.