Podsumowanie XVI Dolnośląskich Igrzysk LZS, Mieszkańców Wsi i Miast

W dniu 18 grudnia br. Świetlicy Wiejskiej w Grodziszczu odbyło się Podsumowanie XVI Dolnośląskich Igrzysk LZS, Mieszkańców Wsi i Miast. Podczas uroczystości nagrodzono 15 najlepszych Powiatów oraz 20 Gmin, a także ponad 60 osób zaangażowany w organizację tegorocznych Igrzysk.  W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czy­li sta­ro­sto­wie, bur­mi­strzo­wie, wój­to­wie z te­re­nu Dol­ne­go Ślą­ska oraz dzia­ła­cze sportowi  i or­ga­ni­za­to­rzy spor­tu. Zwycięzcą w klasyfikacji powiatów został powiat świdnicki, natomiast najlepsza wśród Gmin była Gmina Oława. Poniżej wyniki w obu klasyfikacjach.

Punktacja Gmin

Punktacja Powiatów