ORGANIZATOR SPORTU LZS NA 2016

KZ LZS złożyło ofertę do MSiT na realizację w 2016 r. zadania pt. Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim .

W celu przystąpienia do realizacji w/w zadania – niezbędne będzie dostarczenie kpl jednostkowych  wniosków organizatora .

Komisja Wojewódzka dokona ich kwalifikacji na zebraniu w dniu   4 I 2016 r. ( poniedziałek)

Kompletne wnioski – , które wpłyną w wersji „papierowej”  do DZ LZS – przed terminem zebrania tj. 4.01.2016 r. zostaną rozpatrzone.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane .

Kompletny wniosek powinien zawierać :

  1. a) dane personalne organizatora
  2. b) uzasadnienie wniosku ze szczególnym uwzględnieniem zadań w zakresie sportu dzieci i młodzieży
  3. c) opinię samorządu terytorialnego
  4. d) deklarację samorządu o współfinansowaniu programu
  5. e) oświadczenie organizatora
  6. f) kwestionariusz
  7. g) kserokopię uprawnień ( trenerskich , instruktorskich , organizatora)

Max kwota dofinansowania organizatora przez MSiT wynosi 6 000,00 zł brutto  rocznie.

Wytyczne 2016

Założenia 2016

Deklaracja 2016

Kwestionariusz 2016

Oświadczenie organizatora 2016

Wniosek organizatora 2016