I Cross Mokrzeszowski

REGULAMIN

I Cross Mokrzeszowski

Mokrzeszów, 5 kwietnia 2014

 

I. CEL ZAWODÓW

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.

Promocja wsi Mokrzeszów, Powiatu Świdnickiego, terenów Gminy Wiejskiej Świdnica.

Przybliżenie wszystkim uczestnikom biegu bazy i oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie.

 

II. PATRONAT HONOROWY

 

Starosta Świdnicki – Pan Zygmunt Worsa

Wójt Gminy Wiejskiej Świdnica – Pani Teresa Mazurek

 

III. ORGANIZATOR

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

Świdnicki Klub Biegacza „Hermes”

 

IV. PARTNERZY

 

Powiatowe Zrzeszenie LZS Świdnica

Rada Sołecka wsi Mokrzeszów

 

V. TERMIN I MIEJSCE

 

Termin zawodów: 5 kwietnia 2014 roku (sobota)

Lokalizacja biura zawodów:  Mokrzeszów 111- kompleks budynków na terenie ZSCKR

Weryfikacja zawodników i zapisy: wyłącznie w dniu biegu w godz. 8:30-11:15.

Rozpoczęcie biegu sztafetowego dla młodzieży gimnazjalnej: godz. 11:30

Rozpoczęcie biegu głównego: godz. 12:30

Rozpoczęcie biegów dla dzieci: godz. 12:35 (bezpośrednio po rozpoczęciu biegu głównego)

Zakończenie biegu głównego: godz. 13:30

Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców: godz. 14:00 na terenie kompleksu sportowego ZSCKR w Mokrzeszowie lub w budynku internatu (w przypadku niepogody)

Miejsce startu/mety sztafety i biegu głównego: teren ZSCKR w Mokrzeszowie

 

Dystans zawodów:

 

dla chłopców i dziewcząt uczestniczących w biegach dla dzieci:

w zależności od wieku: 100 – 600m

dla zespołów uczestniczących w biegu sztafetowym:

8x800m (zespół liczy 8 zawodników)

dla kobiet i mężczyzn uczestniczących w biegu głównym:

1 pętla o długości 8km

 

Charakterystyka trasy:

trasa posiada urozmaicony profil i przebiega drogami o zróżnicowanej nawierzchni (płyty betonowe, asfalt, drogi szutrowe, gruntowe i polne.

Przebieg trasy zostanie oznakowany przy pomocy taśmy drogowej koloru biało-czerwonego. Dodatkowo zostanie zastosowane pionowe oznakowanie dystansu co 1 kilometr.

Limit czasu dla uczestników biegu głównego wynosi 60 min.

 

V. UCZESTNICTWO

 

W biegu sztafetowym prawo startu mają uczennice i uczniowie gimnazjum w wieku

13-16 lat. Drużyny sztafetowe uczestniczą w zawodach pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej(nauczyciel, wychowawca, rodzic lub inny opiekun posiadający pisemną delegację szkoły. Ponadto wszyscy uczniowie, podczas weryfikacji w biurze zawodów, muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w zawodach.

W Biegu Głównym prawo startu mają osoby pełnoletnie (za pełnoletnią uważa się osobę, która ukończyła 18 lat do dnia 05.04.2014r.)

Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą poddać się weryfikacji w Biurze Zawodów (także w przypadku wcześniejszego zgłoszenia) w dniu zawodów w godz. 8:30-11:15.

Podczas weryfikacji uczniowie gimnazjum muszą posiadać pisemne zgody rodziców lub opiekunów na udział w zawodach i dokument tożsamości ze zdjęciem. Natomiast uczestnicy Biegu Głównego muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem.

Uczestnicy zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność (podpisują oświadczenie podczas weryfikacji w biurze zawodów), stąd też wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W dniu biegu w godz. 8:30-14:30, będzie czynny magazyn depozytów, w którym będzie można złożyć do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego.

Zawodnikom zostanie zapewniona możliwość bezpłatnego korzystania z szatni, umywalni i toalet znajdujących się na terenie szkoły.

 

VI. ZGŁOSZENIA

 

Udział w zawodach jest bezpłatny.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe w formie pisemnej lub elektronicznej (dotyczy zespołów sztafetowych ze szkół gimnazjalnych) prosimy przesyłać do dnia 3 kwietnia na adres:

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

58-150 Świebodzice, Mokrzeszów 111

fax: 74-850-87-00

lub

e-mail: hermesswidnica@gmail.com

 

Osoby do kontaktu:

Radosław Światowy – Dyrektor zawodów – 606 358 565

Marcin Wójciak – organizator – 693 921 292

Tomasz Podrzycki – organizator – 664 946 717

 

Zgłoszenia w dniu zawodów dokonywać można wyłącznie osobiście w Biurze Zawodów (biuro zlokalizowane zostanie na terenie szkoły) w godz. 8:30-11:15.

Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez zawodnika formularza zgłoszenia.

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: numer startowy, bon na posiłek, worek na depozyt.

VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY.

 

Klasyfikacja indywidualna dziewcząt i indywidualna chłopców w biegach dla dzieci:

Bieg Elfa (roczniki: 2009-2008), dystans: 100m

Bieg Skrzata (roczniki: 2007-2006), dystans: 200m;

Bieg Krasnala  (roczniki: 2005-2004), dystans: 400m;

Bieg Młodzika (roczniki: 2003-2002), dystans: 600m;

Nagrody za zajęcie miejsca I-III: medal, dyplom, nagroda rzeczowa

Nagrody za zajęcie miejsca IV-VI: dyplom, drobny upominek

 

Klasyfikacja zespołowa biegu sztafetowego szkół gimnazjalnych dziewcząt i chłopców:

Sztafeta Juniorek (roczniki: 2001-1999), dystans 8x 800m

Sztafeta Juniorów (roczniki: 2001-1999), dystans 8x800m

Nagrody za zajęcie miejsca I-III: puchar i dyplom dla szkoły, medale, nagroda rzeczowa

Nagrody dla pozostałych drużyn: statuetki i dyplom dla szkoły

 

Klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn w biegu głównym na dystansie 8km

Klasyfikacja generalna i w poszczególnych kategoriach wiekowych, a także nagrody zostały szczegółowo opisane w regulaminie Świdnickiego Grand Prix Biegowego 2014.

 

Na zakończenie imprezy wśród wszystkich uczestników zawodów

zaplanowane jest losowanie atrakcyjnych nagród rzeczowych.

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

I Cross Mokrzeszowski odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W razie potrzeby (wysoka temperatura powietrza) w okolicach 4 km (półmetek trasy) zostanie zlokalizowany punkt
z napojami, w którym zawodnicy zobowiązani są do samoobsługi. Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają napoje i posiłek regeneracyjny. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.

 

Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Organizator I Crossu Mokrzeszowskiego zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

 

Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Organizacyjnego przed rozpoczęciem imprezy.