S A M O R Z Ą D O W O – S O Ł EC K I REKREACYJNY T U R N I E J WSI ” A K T Y W N A WI E Ś – „ S P O R T O W E W E E K E N D Y NA WSI ”

S A M O R Z Ą D O W O – S O Ł EC K I REKREACYJNY T U R N I E J WSI ” A K T Y W N A  WI E Ś – „ SPORTOWE WEEKEND Y NA WSI ”

zobacz komunikat końcowy