Ośrodek Szkoleniowo-sportowy LZS "Jagna"

Położony w Nowej Bystrzycy (pow. kłodzki) zaprasza grupy zorganizowane jak i osoby prywatne.

Dowiedz się wiecej

STREFA VII HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DO LAT 13

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

ELIMINACJE STREFOWEGO TURNIEJU

HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DO LAT 13

STREFA VII

TURNIEJ STREFY 2 TENISA STOŁOWEGO

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

TURNIEJ STREFY 2 TENISA STOŁOWEGO

PISARZOWICE, 16.03.2014

Komunikat organizacyjny

TURNIEJ STREFY 2 HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DO LAT 13

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

TURNIEJ STREFY 2 HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DO LAT 13

LWÓWEK ŚLĄSKI, 01.03.2014

Komunikat organizacyjny

Strefa 3 halowej piłki nożnej do lat 13

R E G U L A M I N

                  HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI  NOŻNEJ  CHŁOPCÓW   DO LAT 13

rozgrywanego w ramach XV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi

eliminacje strefy 3

Strefa 4 halowej piłki nożnej do lat 13

R E G U L A M I N

                  HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI  NOŻNEJ  CHŁOPCÓW   DO LAT 13

rozgrywanego w ramach XV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi

eliminacje strefy 4

Wychowankowie klubów z LZS mistrzami olimpijskimi!

To by­ła wspa­nia­ła so­bo­ta! 14 lu­te­go Ka­mil Stoch – wy­cho­wa­nek LKS Ząb i LKS Po­ro­nin – zdo­był swój dru­gi zło­ty me­dal w sko­kach nar­ciar­skich na Zi­mo­wych Igrzy­skach Olim­pij­skich w So­czi. Od­dał dwa wspa­nia­łe sko­ki (139 i 132,5 m), ale za­le­d­wie o 1,3 pkt wy­prze­dził Ja­poń­czy­ka No­rie­go Ka­sai, we­te­ra­na sko­ków (41 lat). Kil­ka go­dzin wcze­śniej zło­ty me­dal na to­rze łyż­wiar­skim w bie­gu na 1500 m zdo­był Zbi­gniew Bród­ka z UKS Bły­ska­wi­ca Do­ma­nie­wi­ce, stra­żak z Ło­wi­cza, po­ko­nu­jąc dru­gie­go na me­cie Ho­len­dra Ko­ena Ver­we­ija o… 0,003 se­kun­dy! To jak ob­li­czy­li fa­chow­cy 4,5 cen­ty­me­try toru.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

Turniej Tenisa Stołowego 1 Strefy Jeleniogórskiej

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Turnieju Tenisa Stołowego 1 Strefy Jeleniogórskiej
XV DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK LZS I MIESZKAŃCÓW WSI

TERMIN I MIEJSCE
– 09.03.2014 r. Sulików pow. zgorzelecki ( Środowiskowa Hala Sportowa w Sulikowie, ul. Zgorzelecka 28 )
– rozpoczęcie turnieju o godz. 10:00 !!!

Turniej 1 Strefy w Halowej Piłce Nożnej Chłopców do Lat 13

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Turnieju 1 Strefy w Halowej Piłce Nożnej Chłopców do Lat 13
XV DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK LZS I MIESZKAŃCÓW WSI – 2014

TERMIN I MIEJSCE
– 22 lutego 2014 r. (sobota), rozpoczęcie turnieju godz. 10ºº (przyjazd drużyn w godz. 9:30 – 9:45)
– hala sportowa gimnazjum w Jerzmankach, gmina Zgorzelec

ELIMINACJE STREFOWE TURNIEJU PIŁKI HALOWEJ DO LAT 13-TU – STREFA VI

Zapraszamy    na   ELIMINACJE   STREFOWE   TURNIEJU   PIŁKI   HALOWEJ   DO    LAT 13-TU.

XV  DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA LZS I MIESZKAŃCÓW WSI

P a t r o n a t   h o n o r o w y : M a r s z a ł e k W o j. D o l n o ś l ą s k i e g o

 

Regulamin  Turnieju  Piłki  Halowej  do  lat 13 – tu

 ELIMINACJE  STREFOWE

Czarny  Bor  22  luty 20143r.

ORGANIZATORZY:

Dolnosląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu,

PZ LZS  „ZIEMIA  WAŁBRZYSKA”  w Wałbrzychu, UG w Czarnym  Borze,   ULKS,   „LESK” w Czarnym Borze,

CELE:  1.  Wyłonienie  najlepszej  drużyny  w województwie

2.  Upowszechnienie czynnego wypoczynku  dzieci wśród mieszkańców wsi i miasteczek

3.  Klasyfikacja  powiatów  i  gmin  do  ogólnej  punktacji  Igrzysk

4.  Promocja  piłki halowej

TERMIN:   22  luty  2014r.  (sobota) o  godz. 10 00 

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

WYRAZY SZCZEREGO WSPÓŁCZUCIA Z POWODU ŚMIERCI ŻONY DANUTY KOLEDZE STASZKOWI SAMIEC  I JEGO NAJBLIŻSZEJ RODZINIE SKŁADA RADA DOLNOŚLĄSKIEGO ZRZESZENIA LZS WE WROCŁAWIU. STASZKU JESTEŚMY Z TOBĄ.

POGRZEB ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.01.2014 O GODZ. 12.00 NA CMENTARZU W MILICZU.